معرفی شخصیت بورومیر از مردان گاندور

بورومیر در سال ۲۹۷۸ در دوران سوم به دنیا آمد، ثمره ی ازدواج دنه تور دوم…