نامزد های مراسم اسکار سال ۲۰۲۱ اعلام شدند

لیست کامل نامزد های مراسم اسکار ۲۰۲۱ اعلام شد. در این میان فیلم جدید دیوید فینچر…