بروس لی مجموعه انیمه ای خود را خواهد داشت؛ انیمه House of Lee

انیمه House of Lee، یک انیمه جدید درباره رزمی کار افسانه ای بروس لی، در سال…