معرفی شمشیر اورکریست (orcist) معروف به شمشیر گابلین کش سرزمین میانه

شمشیر اورکریست (orcist) که به نام شمشیر گابلین کش معروف است یک شمشیر بسیار زیبا وکار…