اندرو تیت علیه فضای های خشونت آمیز GTA VI هست

اندرو تیت علیه فضای های خشونت آمیز GTA VI هست در جریان اخیر، برادران جنجالی تیت…