معمای صدای اسرارآمیز در اقیانوس | صدای بلوپ (Bloop)

معمای صدای اسرارآمیز در اقیانوس |صدای بلوپ (Bloop) در تابستان سال ۱۹۹۷، دانشمندان در حال تحقیق…