چرا هیتلر به شوروی حمله کرد؟

چرا هیتلر به شوروی حمله کرد؟ دلیل ایدولوژیک:هیتلر در کتابش “نبرد_من” که سالها قبل از قدرت…