ایلان ماسک :پروژه استارلینک اسپیس ایکس هنوز به سودآوری نرسیده است.

ایلان ماسک :پروژه استارلینک اسپیس ایکس هنوز به سودآوری نرسیده است. پروژه استارلینک اسپیس ایکس هنوز…