چرا نباید از کاراکتر Abby در Last Of Us Part 2 متنفر باشیم؟

کاراکتر Abby این متن حاوی اسپویل است و اگر هنوز بازی The Last Of Us Part…