شرکت ایتالیایی Automobili Estrema از یک ابرخودروی برقی به نام Fulminea رونمایی کرد.

شرکت ایتالیایی Automobili Estrema از یک ابرخودروی برقی به نام Fulminea رونمایی کرد. شرکت ایتالیایی Automobili…