فکت هایی از آلبوس دامبلدور که کمترجایی به آن پرداخته شده است

۱۳ واقعیت درباره‌ی آلبوس دامبلدور که ممکن است حتی سرسخت‌ترین طرفداران هری پاتر نیز از آن…