نامزد های جوایز Game Developers Choice مشخص شدند

lightbox