۰

افسانه جام مقدس و شوالیه های شاه آرتور

جام مقدس و شوالیه های شاه آرتور

افسانه جام مقدس و شوالیه های شاه آرتور

جام مقدس یکی از اجزای اصلی و مرکزی تاریخ (شاه) آرتوری است و البته برگرفته از تاریخ مندرج در کتاب مقدس. جام مقدس موردی چند چهره ای است و این چند وجهی بودن عمداً به آن داده شده تا چهره واقعی آن پنهان بماند. این هم یکی از مواردی است که در دسته کفرگویی قرار میگیرد که هیچ کس نمی خواهد از آن سخن بگوید. اما میخواسته اند آن را در تاریخ حفظ کنند, به همین دلیل ماهیت واقعیش را پنهان کرده اند. در سطح اولیه و روئین, تنها ظرفی است که حاوی خون مسیح بود, خونی که یوسف رامه ای* از مسیح مصلوب شده برداشت. اما این تنها یک پوشش است… لایه دوم داستان این است که با جابجا کردن مختصر حروف, عبارتی که جام مقدس ترجمه شده بود به خون مقدس ترجمه میشود* که تبار و خط خونی مسیح یا خون مصری است. به همین دلیل است که جام حاوی خون مسیح است: حاوی تبار و خط خونی او است.

در تاریخ (شاه) آرتوری جام مقدس ذکر میشود, اما همه جا همراه با یک شاهزاده خانم. مراسمی جمعی دارند. شوالیه های میز گرد دور میز نشسته اند. وسط میز سوراخ و توخالی است. میز به شکل حلقه ای است با مرکز خالی. جام را شاهزاده خانمی به جمع می آورد. همه شوالیه های میز گرد از محتویات جام تغذیه می شوند. همه به جام نگاه میکنند و هر یک درک و فهمی شخصی از جام دارد.

اشاره دیگری به جام نیز وجود دارد که از ماهیت آن بیشتر پرده بر میدارد: شاهزاده خانم وارد می شود اما جامی در دست خود ندارد. مقابل یکی از شوالیه های تازه وارد می ایستد. شوالیه ها از او می پرسند آیا جام را میبیند؟ و او پاسخ منفی می دهد. سایر شوالیه ها به او می خندند. چیزی که او نمی تواند ببیند این است که جام همان شاهزاده خانم است. این مطلب به وضوح در متن نیامده. خود شما باید متوجه آن شوید. جام در واقع رحم شاهزاده خانم است که خط خونی از طریق آن منتقل می شود. شاه در تاریخ آرتوری یا شاه زخمی است, یا شاه ماهیگیر و یا شاه گوشه نشین و تارک دنیا. دختر شاه ماهیگیر همان شاهزاده خانمی است که جام را حمل میکند.

یکی از ویژگی های جام این است که باید محافظت شود. به همین دلیل است که شوالیه ها به محافظت از آن خوانده می شوند. جام همچنین یک کشیش هم لازم دارد, و این کشیش پاک ترین شوالیه باکره گروه شوالیه ها است. مجدداً از او نام برده نمی شود اما این کشیش شوالیه گالاهاداست. گالاهاد عنوان کشیش جام است. او گالی نامیده میشود, از آن رو که کشیش بزرگ باید اخته شده باشد. در سراسر متن ارجاعاتی به این اخته ها دیده می شود که شوالیه های میز گرد بوده اند. بنابراین گالاهاد اخته شد تا بتواند مقام کشیش بزرگ را دریافت کند. جالب این است که این داستان در کتاب عهد جدید آمده است. ممکن است این داستان را ندانید, زیرا در کلیسا به شما در اینباره چیزی نمی گویند و این بخش از کتاب را برای خواندن انتخاب نمی کنند. مسیح از پیروانش خواست اخته شوند. در متن انجیل متی, ۱۹:۱۱ و ۹:۱۲۱ چنین آمده: «مسیح به پیروانش گفت همه مردان نمیتوانند دریافتش کنند. هستند اختگانی که از رحم مادر چنین زاده شدند, و اختگانی هستند که دیگران اخته شان کرده اند, و کسانی هم هستند که خود را برای پادشاهی آسمان ها اخته کرده اند. بگذارید آن کس که می تواند چنین کند, چنین کند.» مسیح از پیروانش خواست اخته شوند. چرا؟ زیرا داستان به تاریخ آرتوری مرتبط است. مسیح از یکی از پیروانش خواست نگهدار جام شود.

اشتراک گذاری

دنبال کنید نوشته شده توسط:

عرفان سعید زنوزی

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *