اندروید ۱۲ با حالت Gaming ارائه می شود و تنظیمات روشنایی را کاهش می دهد

lightbox