نسخه پنجم بتای iOS 16 درصد باتری را به نوار وضعیت باز می گرداند

lightbox