دکتر دووم ثابت کرد که چهار شگفت انگیز مهم تر از انتقام جویان هستند

lightbox