کمپانی EA همچنان به ساخت بازی Star Wars ادامه خواهد داد

lightbox