سونی از تلویزیون های با هوش شناختی شبیه به مغز انسان رونمایی کرد

lightbox