راهکاری بسیار ساده برای افزایش سرعت Startup کامپیوتر..!

lightbox