آیا عنوان Battlefield 2042 دارای نقشه‌های قدیمی این سری است؟

lightbox