بازی Battlefield 2042 می تواند تا ۶۴ بات برای تکمیل شدن تعداد بازیکنان به هر بازی اضافه کند

lightbox