بازی های سرویس PlayStation Plus در ماه ژوئن ۲۰۲۱ مشخص شدند

lightbox