ویلیا (vilya) یکی از حلقه های قدرت الف ها سرزمین میانه

lightbox