مدیر سی دی پراجکت رد :با عرضه نسخه های نسل نهمی سایبرپانک، جو منفی علیه بازی از بین می‌رود.

lightbox