بر اساس شایعات ۶ Battlefield به هنگام عرضه ۱۰ الی ۱۲ نقشه برای بخش چندنفره خواهد داشت.

lightbox